دپارتمان ها

مدیریت

تلفن تماس: 7-57454886-031
ایمیل: sainafooladco@gmail.com
مدیرعامل سازمانآقای مهندس میثم اسماعیل بیگی
سوابق رﺋﯿﺲ مدیر عامل
تلفن : 7-57454886-031
ایمیل: sainafooladco@gmail.com
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهآقای مجتبی اسماعیل بیگی
سوابق رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

بازرگانی

تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
کارشناس امور بازرگانی خارجیخانم مهندس مصطفوی
سوابق کارشناس بازرگانی خارجی
تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
کارشناس امور بازرگانی داخلیخانم مهندس فرود
سوابق کارشناس بازرگانی داخلی

امور مالی


تلفن: 7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
امور حسابداری و مالیخانم عزتی
سوابق امور حسابداری و مالی
تلفن:7-57454886-031
ایمیل:sainafooladco@gmail.com
مدیر مالی آقای دکتر نیکبخت
سوابق مدیر مالی

امور اداری

تلفن: 7-57454886-031 ایمیل:sainafooladco@gmail.com
انجام امور دبیرخانه و سیستم اداریخانم افشاری
سوابق امور اداری

See our location on map

Contact Us

manager Office Manager: Mr.Meysam esmaeili beigi

addres Address: 2nd unit,1st floor,Asoude Complex,Shahid Ahmadi St,Ayatollah Golpayegani St, Golpayegan,Esfahan

telephone Tell: +9831-57454886/+9831-57454930-2

fax Fax: +9831-57452048

email Email: sainafooladco@gmail.com