خط مشی

خط مشی ها

checked 4 تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع ریخته گری و متالوژی

checked 4 توسعه بازار و تحکیم جایگاه شرکت در زنجیره تامین مواد مورد نیاز صنایع متالوژی و ریخته گری

checked 4 ارتقا مستمر سطح کیفیت و کمیت محصولات منطبق بر استاندار های ملی و جهانی

checked 4 بهره گیری از نظام های نوین مدیریت با هدف بهبود مستمر در عملکرد فرآیند ها و افزایش توان رقابتی شرکت

See our location on map

Contact Us

manager Office Manager: Mr.Meysam esmaeili beigi

addres Address: 2nd unit,1st floor,Asoude Complex,Shahid Ahmadi St,Ayatollah Golpayegani St, Golpayegan,Esfahan

telephone Tell: +9831-57454886/+9831-57454930-2

fax Fax: +9831-57452048

email Email: sainafooladco@gmail.com