فرم استخدام

فرم استخدام

نام خود را وارد کنید...
تاریخ تولد خود را وارد کنید...
انتخاب کنید
رشته تحصیلی خود را وارد کنید...
ورودی نامعتبر
مهم
مهم...
مهم
ضروریی
مهم
مهم

See our location on map

Contact Us

manager Office Manager: Mr.Meysam esmaeili beigi

addres Address: 2nd unit,1st floor,Asoude Complex,Shahid Ahmadi St,Ayatollah Golpayegani St, Golpayegan,Esfahan

telephone Tell: +9831-57454886/+9831-57454930-2

fax Fax: +9831-57452048

email Email: sainafooladco@gmail.com